Motie Verbeteren openbaar vervoer (grensoverschrijdend)

De raad van de gemeente Vlagtwedde, in vergadering bijeen op 20 april 2017,

 

Overwegende dat:

 

Het openbaar vervoer in onze regio niet optimaal is;
Dit voor scholieren tot overvolle bussen, lange reistijden en lange wachttijden leidt;
Dit als gevolg heeft dat met name jongeren (tijdelijk) wegtrekken uit onze gemeente naar de stad en dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid van ons gebied;
De nieuwe dienstregeling geen echte tijdwinst en verbetering voor de reis Ter Apel- Groningen oplevert;
De mobiliteit van inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer hierdoor wordt beperkt;
Veel buurtschappen in Westerwolde geen aansluiting hebben op het openbaar vervoer;
Mensen die willen werken in Duitsland, hierin belemmerd worden door het ontbreken van goed grensoverschrijdend openbaar vervoer;
Met ingang van 1 januari 2018 een nieuw systeem ingaat met de naam ‘Publiek Vervoer’, wat leidt tot één vervoersbedrijf voor zeven oostgroninger gemeenten die allen kleinschalig vervoer gaan uitvoeren (WMO, AWBZ, speciaal onderwijs, belbus, regiobus, buurtbus)
De aanbesteding binnenkort start, waarna nog dit jaar bekend is wie de vervoerder zal worden.
Het openbaar vervoer net over de grens in Duitsland op een geheel andere wijze wordt georganiseerd;
Dit het juiste moment is om op een structurele en vernieuwende manier naar het openbaar en publiek vervoer in onze regio te kijken.
Er in de aanbesteding (financiële) ruimte wordt geboden om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer te kunnen implementeren

 

Besluit:

Het college van b&w te verzoeken zich, samen met het college van b&w van de gemeente Bellingwedde, zich  maximaal in te zetten om:

Het Openbaar Vervoer binnen de nieuwe gemeente Westerwolde te versterken, onder meer door bij het OV-bureau er op aan te dringen de Q-liner Stadskanaal – Groningen tijdens de spitsuren te laten starten in Ter Apel en de verbindingen met Emmen en Winschoten te verbeteren.
In samenwerking met de gemeenten in de regio Oost Groningen te komen met een plan van aanpak met wensen en kansen m.b.t. de inrichting van het openbaar/publiek vervoer en dit voor te leggen aan de nieuwe concessiehouder.
Een onderzoek te starten om de organisatie van het Openbaar Vervoer in Duitsland te analyseren en voorts draagvlak te creëren voor het starten van een grensoverschrijdend openbaar vervoer-project.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

 

 

 

 

 

 

Status:
Voor:
Tegen: