Bijdrage raadsvergadering o.a. opening COA nieuwbouw, Kernkoppen COA, Nota Oor, Motie Verbeteren openbaar vervoer (grensoverschrijdend), zwerfafval fietspad Ter Apel/Sellingen

[...] 2. Mededelingen.
 
Mevrouw Van der Horst: Ik weet niet of het gepast is, maar wij zijn gisteren uitgenodigd bij het COA vanwege de opening van de nieuwbouw. En iets heeft mij verschrikkelijk geraakt. Wij zijn naar het nieuwe schooltje geweest met prachtige kleuren. Bevlogen collega's. Prachtig materiaal. Een heel doordacht systeem zodat elk kind tot zijn recht komt. Ik dacht dat moet voor die ouders toch een enorme steun zijn dat er een kleine factor van een normaal leven is teruggekeerd doordat hun kind gewoon naar school kan gaan. Toen ik daarbij stilstond dacht ik, het is toch wel verschrikkelijk mooi dat wij dat in onze gemeente hebben. Ik wil dat toch nog even noemen.  

[...]

4. Vaststellen verslag raadsvergadering 28 maart 2017.

[...]

Mevrouw Van der Horst: Ik heb een beetje dezelfde vraag, maar dan over de rondvraag. Mevrouw Kompier zou zelf reageren staat er, over de mensen met chronische stress die in financiële nood zitten. Ben ik te vroeg? Ben ik te ongeduldig? Of komt het antwoord nog.  
 
De voorzitter: Ik was ook in de veronderstelling dat daar al op gereageerd is, maar dat zoeken we even op.

[...] 5. Vaststellen verslag extra raadsvergadering 5 april 2017.

[...] Mevrouw Van der Horst: Heel kort. We hadden die avond natuurlijk een hele spannende vergadering. En waarschijnlijk is het daardoor bij mij niet helemaal binnengekomen, maar halverwege mijn pleidooi over de behuizing van de nieuwe raad heeft de heer Joling mij een heel mooi compliment gegeven. Ik las dat in het verslag. Normaal gesproken had ik hem daar natuurlijk voor bedankt, alsnog. Ik vond het onaardig dat ik daar helemaal niet op gereageerd heb.  
 

[...] 6. Ingekomen stukken.

[...] Mevrouw Van der Horst: De Partij voor de Dieren heeft uit zeer betrouwbare bron vernomen dat er in 1992 tien tot twaalf lekkende kernkoppen uit Havelte zouden zijn vervoerd naar Ter Apel om daar te worden ontmanteld. Die locatie waar dat zou zijn gebeurd zou zich in de directe nabijheid bevinden van de plaats waar de vele eerste ziekmeldingen zijn begonnen. Na de eerste Golfoorlog zouden militaire wagens die terugkwamen, waarvan gezegd werd dat er uranium inzat, naar Ter Apel gekomen zijn waar het uranium zou zijn afgevoerd. En de tijd waarin die wagens zijn teruggekomen komt overeen met die tijd van de ontmanteling. De Partij voor de Dieren is natuurlijk al weken op provinciaal niveau met deze kwestie bezit en maakt
Pagina 5 van 29
 
zich grote zorgen. Ik wil zeker geen paniek zaaien maar enkele vragen stellen. Mijn eerste vraag aan u is, bent u op de hoogte van deze informatie? Heeft u daar in de onderzoeksrapporten iets over gelezen? Indien deze informatie klopt, zou dat dan gevolgen hebben voor het onderzoek? En is in de onderzoeken tot nu toe gezocht naar stoffen die bij dergelijke operaties vrij zouden kunnen zijn gekomen? Ik kan mij voorstellen dat u daar niet meteen antwoord op heeft. Daar zal ik ongetwijfeld een andere beantwoording op krijgen. We komen waarschijnlijk ook wel met schriftelijke vragen. Maar dit was zo prangend dat we vonden dat we daar in ieder geval ruchtbaarheid aan moesten geven.
 
Wethouder Lok: Op die laatste vraag kan ik niet direct antwoord geven. Of wij op de hoogte waren van deze informatie, nee, dit is volledig nieuw. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus dat is duidelijk, een verhaal over kernkoppen daar heb ik nog nooit gehoord.  

[...] 12. Uitvoeringsplan 2017 Nota OOR.

[...] Mevrouw Van der Horst: In ieder geval bedankt voor de beantwoording van de vragen. Ik had er nog twee over. Ik had het over de zware metalen die met de aanhangende grond meegenomen kunnen worden. Mijn vraag was dan ook, wordt daar op getest? Wordt er getest op de zware metalen die in die korrels meegenomen kunnen worden. Het tweede is. Ik vond het al een hele moeilijke combinatie bruggen en oevers. Ze leiden alle twee natuurlijk verschrikkelijk onder het achterstallig onderhoud. Er gaan ongelooflijk grote bedragen naar de bruggen. Ik ben toch ongerust dat die oevers dan weer een ondergeschoven kindje worden. Dus ik wou daar een soort van geruststelling van hebben dat dat niet zal gebeuren.  
 

[...] Mevrouw Van der Horst: Ik wil nog een klein beetje terugkomen op de discussie over het kaderstellen door de raad. Ik kan mij nog herinneren dat we bezig waren met nota OOR en er waren in ieder geval van de kant van mijn partij behoorlijk wat ontevredenheden en vragen. En toen heb ik gevraagd hebben wij, als we akkoord zijn gegaan, straks helemaal geen invloed meer. Toen ben ik gesust. Nee, alles komt terug in de raad en er is altijd over te spreken. Dus het is voor mij een beetje lastig om nou te zien is het nou overdreven dat we die kaders moeten stellen of is dit heel terecht de vraag. Ik denk dat dit een hele terechte vraag is. En niet alleen de kaders die we zouden moeten stellen.  
 

[...] Mevrouw Van der Horst: De wethouder zegt dat ik mij zorgen maak over de bruggen en de oevers. Nee, niet over die bruggen. Ik ben juist zo bezorgd dat al dat geld naar die bruggen toegaat en de oevers een ondergeschoven kind worden. Dat was mijn retoriekje. En helemaal dat er gezegd wordt dat die oevers duurder uitvallen dan beraamd en dat er ook moeilijkheden zijn bij de waadplaatsen omdat die niet zouden kunnen worden aangelegd in sommige situaties. Dus mijn bezorgdheid gaat over de oevers en niet zozeer over de bruggen. Ik denk dat die wel geld krijgen.  
 

[Motie Verbeteren openbaar vervoer (grensoverschrijdend)]

[...] 13 Rondvraag

[...] Mevrouw Van der Horst: Wij zijn al eens eerder in gesprek geweest over de route het fietspad van Ter Apel naar Sellingen. Dat wordt veelvuldig gebruikt door leerlingen van de RSG. De aanwonende bewoners zijn regelmatig bezig met allerlei vuiligheid uit de bosjes en tuin te vissen. Ze hebben mij benaderd om te vragen of er misschien toch weer even contact gezocht kan worden met de school. Want om de zoveel jaar is de populatie natuurlijk vertrokken en zijn er nieuwe leerlingen. Of er weer even aandacht kan zijn voor het langs de weg fietsen, je spullen in het gras en in de tuinen gooien.  
 
Wethouder Potze: Wij hebben voor wat betreft de basisscholen onlangs het zwerfvuilproject gehad waarbij alle basisscholen heel actief betrokken zijn. Ik zal dit ook opnieuw onder de aandacht brengen van de RSG. Ik denk dat daar ook het probleem speelt. Maar dat komt goed. 

Toezegging: Wethouder Potze zegt op een vraag van mevrouw van der Horst (Partij voor de Dieren) toe contact op te nemen met de RSG met het verzoek aandacht te besteden aan het  'afvalgedrag' van leerlingen onderweg naar huis.