Bijdrage commissievergadering o.a. uitbreiding pluimveebedrijf Buiskoolweg 33, nota OOR, mestbakken

[...] 5. Vaststellen verslag commissievergadering 14 maart 2017.
 
Mevrouw
Van der Horst : Inhoudelijk heb ik het even over bladzijde 17, daar antwoord de wethouder op mijn betoog over het geld van de RSG. En ik noemde allerlei dingen als de WMO. Hij probeert daar uit te leggen dat het geld daar niet vandaan kwam. Ik denk dus dat hij mij niet goed begrepen heeft, want ik schetste daar een tijdsbeeld. Ik zei niet dat de spullen daarvan betaald werden. Toen ik het terug las dacht ik, ik wil dat toch even herhaald hebben. Want het zou van mij natuurlijk redelijk dom zijn om te denken dat het daaruit betaald was.
 [...]

Mevrouw Van der Horst : Ik heb natuurlijk veel gesproken en razendsnel dat begrijp ik goed. Maar er zijn toch wat dingetjes in de tekst die een andere betekenis hebben gekregen dan ik ze bedoeld heb. Op bladzijde 9 staat een motie wat en ik kan mij niet voorstellen dat ik dat ooit gezegd heb, het is namelijk een motie die. Op bladzijde 11 regel 9 staat een pluspunt is dat moet een pluspunt is zijn en niet en pluspunt maar een pluspunt. Op pagina 11 staat dat ik 24 century skills heb gezegd maar het zijn er 21. Dat was wel een krankzinnig woord maar om er nou 24 van te maken vond ik teveel. Op bladzijde 12 staat dat ik een mengvorm heb genoemd maar het is een MR, medezeggenschapsplatform. En de laatste zin is heel belangrijk. Er is een stukje weggevallen of veranderd. We hebben het over een VMBO school en niet over een MBO die opleidt tot een beroep.

[...] 07.B.01. - 07.B.02.
 
Mevrouw
Van der Horst : Over de brief van Alie de Jong en Peter Zijlstra over de Burgemeester Buiskoolweg 33. Laat ik beginnen met dat ik het altijd geweldig vind als burgers van zich laten horen en de moeite nemen een brief te schrijven. Deze keer schrijven ze over de zorg die ze uiten over hun gezondheid en woongenot. Die zorg delen wij natuurlijk als Partij voor de Dieren. Zij refereren aan een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 4 april waarin sprake zou zijn van de uitbreiding van het pluimveebedrijf van de heer Bakker, maar ook zijn bouwblok. Zoals u zult weten is elke nieuwe vestiging of uitbreiding van dergelijke bedrijven voor onze partij er één teveel. Behalve het dierenleed is de berichtgeving over de relatie tussen deze bedrijven en de bedreiging daarvoor voor de gezondheid de laatste tijd steeds zorgwekkender. Het zou zo mooi zijn dat onze Cittaslow gemeente zich bewuster zou worden van de huidige ontwikkelingen door een actievere rol te spelen in het ontmoedigen van dergelijke bedrijven in onze gemeente. Wij zullen de ontwikkelingen zeer sterk volgen.

[...]

Mevrouw Van der Horst : U begrijpt wel dat ik even moet reageren. Als u zegt deze meneer wil denken aan dierenwelzijn en zet een tweede schuur met een dubbel aantal kuikens is dat natuurlijk een beter welzijn. Het zelfde aantal kuikens in
eenzelfde grote schuur die er is. Wil je inderdaad gezonder vlees dan moet je zorgen dat je minder dieren in die schuur zet.
 

[...] 11. Intrekken verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Vlagtwedde 2015.
 
Mevrouw
Van der Horst : Er staat de gemeenteraad is niet gehouden aan deze verordening in te trekken, maar het kan voor de duidelijkheid wel wenselijk zijn. Ik ben zo benieuwd wat daarmee bedoeld wordt.
 
Wethouder Lok : Ik begrijp dat deze verordening van rechtswegen vervalt. Maar dat het voor de duidelijkheid gewoon goed is dat de gemeenteraad dat doet. Dat maakt het ook naar buiten toe duidelijk dat deze verordening is vervallen.

[...]

12. Krediet inzake herindeling.

[...] Mevrouw Van der Horst : Het gaat natuurlijk om veel geld. Het is voor mij in ieder geval heel lastig om in te schatten hoeveel geld er nodig is om zo'n project goed te kunnen begeleiden en te kunnen doorvoeren. In dit geval voel ik mij als raadslid in ieder geval gedwongen om te zeggen er zijn deskundigen die dat doen. En ik moet mijn vertrouwen daar dus in leggen dat het goed komt. Ik vind dat soms lastig maar in dit geval denk ik dat we niet anders kunnen, omdat daar mensen mee bezig zijn die wel weten hoe het moet. Dat moest me van het hart.
 [...]

Mevrouw
Van der Horst : Ik twijfel even want meneer Sanders heeft inderdaad al verwoord wat ik zei. Het was misschien niet helemaal duidelijk maar ik sprak vooral het vertrouwen uit in de mensen die er dus wel verstand van hebben en het zorgvuldig zullen doen. Ik vind ook dat we behoorlijk worden meegenomen in het traject, behoorlijk worden geïnformeerd. Ondanks dat ik het lastig vind om in te schatten wel heel veel vertrouwen in deze mensen heb. Maar ik begrijp van meneer Sanders dat het over is gekomen.
 [...]

13. Uitvoeringsplan 2017 Nota OOR

[....]Mevrouw Van der Horst : Toen de nota OOR werd voorgelegd aan ons, toen heb ik nog gevraagd, hoe kan het nu dat men wel weet hoeveel geld er nodig is maar niet waarvoor. Toen heeft men uitgelegd dat het nog maar plan was en dat het allemaal nog uitgewerkt moest worden. In het plan speelde het groen en de oevers een ondergeschikte rol en als ik nu kijk wat we voor informatie krijgen dan zie ik eigenlijk niet zo veel verschil. Ik wil een aantal dingen noemen. Ik wil graag noemen dat het groen, dat toen ook al erg laag op de lijst werd gezet, geen investering behoefd. Ik vraag me af hoe men daar dan bij komt. Er was al heel veel achterstallig onderhoud, hoe kan het nu dat er geen investering nodig is. De bermen, zoals mijn collega van de ChristenUnie al zei, die tegels worden opzij geschoven want we gaan met granulaat aan de gang, ik wil graag weten, is het betonasfalt op basis van teer of is het op basis van bitumen en kent u daar de risico’s van. Er zit namelijk macroverontreinigingen in, aanhangende grond kan het meebrengen, verontreinigingen van wegoppervlakte die zeer divers kunnen zijn door calamiteiten. Er kan een grote concentratie PAK’s in zitten waarvan sommige delen kankerverwekkend zijn. Die teerverwerking komt in de bodem en in het grondwater wat erg ongezond voor ons is, zware metalen kunnen erin zitten, zijn slecht voor het milieu, tast de wortels en fotosynthese van de planten en de bomen aan, slecht voor de menselijke gezondheid. Weet u dat? Waarom kiest u voor die oplossing in plaats van de tegels? Ik kom bij de bruggen en oevers die nog steeds bij elkaar lijken te horen. Er gaan enorm veel bedragen in die bruggen, begrijpelijk en waarschijnlijk ook nodig. Maar ik ben als de dood dat daardoor de oevers en het groene gedeelte eromheen achterstallig onderhoud blijven houden zoals het al jaren is gegaan. U schrijft dat de kosten hoger uit blijken te vallen voor de oevers. Betekent dat dat u daar niet aan gaat beginnen? U schrijft ook dat u nog geen alternatief heeft voor de beschoeiing. Hoe lang heeft men daar dan voor nodig om dat uit te zoeken? Een deel gaat u relatief eenvoudig vervangen, ik zou graag weten hoe. Waarom lees ik niets over de uitwaad-plaatsen, de natuurlijke oevers en het herstel van de biodiversiteit?

[...]

Mevrouw
Van der Horst : De wethouder heeft ontzettend haar best gedaan om antwoord te geven op veel vragen van mij, maar één ding niet zo goed begrepen en ik heb nog wat puntjes. Ik vroeg niet of ik nog een keuze had tussen tegels of iets anders, maar ik vroeg me af of u bekend was met de risico’s van uw keuze. Het tweede, u zegt die tegels zijn twee keer zo duur, jawel, als je niet de gezondheidsrisico’s meeneemt, niet de milieuschade, niet de risico’s voor het grondwater en de bodem. Als daar dus dingen verkeerd gaan kost dat ook heel veel geld. Ik heb een vraag gesteld over het relatief eenvoudig vervangen, daar heb ik volgens mij nog geen antwoord op gehad of ik heb niet goed geluisterd. Ik ben heel
Pagina 35 van 44
 
benieuwd naar een paar van die plaatsen waar het ecologisch bermbeheer al is, ik rij regelmatig rond, ik kan het nog niet zo goed ontdekken. U zegt in relatie tot gevaarlijke situaties is het lastig om overal waadplaatsen te maken, er zijn zoveel soorten waadplaatsen en er zit er vast één bij die geen enkel gevaar oplevert. Meteen meneer Heijne er even achteraan. Stemmingmakerij, ik ben verbaasd. U moet me zo langzamerhand kennen en weten dat ik uit bezorgdheid dingen op tafel leg. Dat is geen stemmingmakerij, dan had ik hele andere dingen gezegd. U zegt dat u het zomaar aanneemt dat het niet gebeurt omdat het verboden is, nee, het wordt heel vaak gebruikt en men neemt de risico’s voor lief. Dat kunt u overal in het nieuws lezen. Als het ergens gebeurt, gebruikt is, dan gaan ze kijken is het wel gefilterd en vaak is dat niet omdat het goedkoop is. Nederland werkt heel vaak op basis van goedkoop en dan moeten ze het achteraf weer weghalen om er goede neer te leggen. Die ervaring is.

[...] Mevrouw Van der Horst : Dat maakt mijn vraag misschien overbodig. Want ik dacht inderdaad dat woord is volgens mij helemaal niet genoemd, maar mijn buurmannen zeggen van wel. Het zou misschien wel interessant zijn, niet voor iedereen, om te kijken of het inderdaad genoemd is.  
 [...]

14. Vragenronde commissieleden
 
[...] Mevrouw
Van der Horst : De laatste weken wordt van heinde en verre mest hierheen gebracht en vaak opgeslagen in die grote bakken. Als je Laude doorrijdt richting Ter Apel ligt er aan de linkerkant zo’n bak in het land. Bewoners hebben mij benaderd met vragen of er iets aan te doen was. Tot diep in de nacht draaien er aggregaten, komen er vrachtwagens, draait er een trekker, zijn er felle lampen, maar het aller ergste vinden ze dat als de wind verkeerd staat, en die staat vaak verkeerd voor hun, dan komt er een gigantisch vieze lucht hun huis binnen. Dat is geen mestlucht maar een rottingslucht. We weten ook niet wat er allemaal inzit. Die mensen doen de ramen en deuren dicht, moeten binnen zitten terwijl wij lekker buiten zitten. Hun huis stinkt echt dagenlang en één van de mensen heeft longproblemen die moet waarschijnlijk verhuizen. Ik heb al eens eerder gevraagd, de gemeente moet hier volgens mij een rol in kunnen spelen. Is dat ook zo, welke rol ligt er voor de gemeente om bewoners te beschermen in hun gezondheid, in hun leef-genot. Ik zou toch heel graag die vraag neer willen liggen om te kijken wat er mogelijk is voor die mensen.  
 

 
Wethouder Lok : Ik kom daar schriftelijk op terug, ik weet het zo niet.

[...]

Mevrouw Van der Horst : Misschien om werk voor de wethouder te besparen, mag ik er twee dingen aan toevoegen. De eerste is dat die bak inmiddels kennelijk is verkocht, mag dat. De tweede, hoeveel grond moet je eigenlijk hebben om zo’n bak te mogen hebben. Als u die schriftelijk wilt beantwoorden?
 
Wethouder Lok : Misschien dat u die vraag morgen schriftelijk in kunt dienen.